Lasy prywatne

IZBY LEŚNE

PRZYSZŁOŚĆ LASÓW PRYWATNYCH
założenia do projektu

Ryc. 1. Struktura własności lasów w Polsce [%] (GUS 2018).
Ryc. 2. Lesistość Polski wg. województw [%] (Raport o stanie lasów w Polsce 2017)
Ryc. 3. Udział lasów prywatnych w ogólnej powierzchni leśnej województw [%] (Raport … 2017)

dr inż. Stefan Traczyk